Get Adobe Flash player

Oudercontacten

Samenwerking

Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en kinderdagverblijf, vinden wij het contact met ouders erg belangrijk. Op de volgende manieren krijgt de samenwerking tussen de ouders en het kinderdagverblijf gestalte:

 • Het intakegesprek voor aanvang van de opvang
 • Een evaluerend gesprek 6 weken na aanvang
 • De dagelijkse breng- en haalcontacten tussen ouders en pedagogisch medewerker
 • Het eindgesprek aan het einde van de opvang

Uiteraard is er op elk moment ruimte voor een gesprek met de pedagogisch medewerker en/of leidinggevende wanneer daar behoefte aan is.

Oudercommissie

Wereldvlinders heeft een oudercommissie waarbij het accent ligt op het volgen en adviseren van het (pedagogische)beleid van het kinderdagverblijf. 

Mocht u als ouder deel willen nemen in de oudercommissie, dan kunt u dit aangeven via onze mail of aan een van onze medewerkers.

Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat u als ouder niet tevreden bent over bepaalde dingen. Ons streven is dan dat we dit met elkaar bespreken en oplossen. Wanneer ontevredenheid echt een klacht wordt hanteren we een interne klachtenregeling voor de afhandeling hiervan:

Een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of een kind;

Of de overeenkomst tussen de houder en de ouder

 

Deze klachtenregeling bestaat uit de volgende stappen

 • Ouder/verzorger stelt klacht op schrift t.a.v. directie; N. Ben – Hammou.
 • De directie bevestigt de ouder/verzorger schriftelijk de klacht is ontvangen en in behandeling wordt genomen;
 • De klacht wordt door de houder zorgvuldig onderzocht;
 • De houder houdt de ouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de klacht;
 • Directie behandelt klacht zo spoedig mogelijk en overlegt met pedagogisch medewerker(ster) of indien het een klacht over een medewerker van Wereldvlinders betreft met de desbetreffende persoon;
 • Ouder/verzorger wordt door directie uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin de klacht wordt behandeld en de mogelijke oplossing die Wereldlvinders aanbiedt.
 • Van het gesprek wordt een verslag gemaakt door de directie en de gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de ouder/verzorger door directie;
 • De klacht is uiterlijk 6 weken na indiening bij de houder, afgehandeld;
 • De ouder krijgt een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
 • De houder stelt in haar oordeel een concrete termijn waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd;
 • Indien ouder/verzorger niet akkoord kan gaan met de door Wereldvlinders geboden oplossing, kan de ouder/verzorger haar klacht deponeren bij de Geschillencommissie deze nemen de klacht in behandeling en een onafhankelijke klachtencommissie zal uitspraak doen, welke bindend is.

Klachtencommissie

Kinderdagverblijf Wereldvlinders is aangesloten bij een externe klachtencommissie (www.degeschillencommissie.nl). Als kinderdagverblijf hebben wij de plicht om u hierover te informeren. U kunt daar altijd voor klachten terecht.

Contracten & Protocollen -> Het team

Onze pedagogisch medewerkers  staan elke dag vol enthousiasme en energie voor u en uw kinderen klaar. We werken met een stabiel en ervaren team en zorgen samen voor een warme, huiselijke sfeer.

Team babygroep:

Foto volgt

Team peutergroep:

Foto volgt